رمضان ماه خوب خدا

هنر دمیدن روح است در کالبد بشر

رویدادهای جشنواره

اعضای دائمی جشنواره بین المللی فرهنگی هنری البرز

آقای مهدی وادی زاده

طراحی و فن آوری

آقای هادی واعظ زاده

روابط عمومی

آقای مهرداد وادی زاده

دبیر هیات داوران

آقای امیر مسعود وادی نژاد

دبیر اجرایی جشنواره

آقای علی امیر کمالی

دبیر جشنواره

نشانی دبیرخانه دائم جشنواره بین المللی البرز
  • کرج - میدان والفجر - بلوار شهدای چهارصد دستگاه - ساختمان شهیدان بیگی - دبیرخانه جشنواره
  • 026-32738357
  • info@alborziff.ir